Legale bepalingen

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Gedeponeerd op 21 juni 2012 bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda onder nummer 16.063.640

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algeco: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Algeco B.V.;

Huurder: de (rechts)persoon die één of meer Producten van Algeco huurt;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Algeco en Huurder;

Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar de Producten door Huurder zullen worden gebruikt;

Producten: de door Algeco aan Huurder te leveren of geleverde zaken;

Oplevering: het moment waarop Algeco de Producten heeft geïnstalleerd en/of (af)geleverd.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2. De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte Algeco heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken dat de Huurder zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij zo nodig afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden. Indien geen offerte is uitgebracht en Huurder een order verricht bij Algeco komt de overeenkomst tot stand nadat de Huurder het aanbod van Algeco met de toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt in afwijking van het vorige lid de Overeenkomst tot stand indien Algeco aan Huurder heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.

4. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch door Algeco zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

5. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

6. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Aan het nietige of vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

ARTIKEL 3 - OFFERTES

1. Alle offertes van Algeco zijn steeds vrijblijvend. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Huurder, heeft Algeco het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van Algeco een geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking, transport, Oplevering, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst.

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs vooraf schriftelijk of elektronisch tussen partijen te worden overeengekomen.

3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, brandstofprijzen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Algeco gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4. Heffingen, lasten en belastingen in verband met (het gebruik van) de Producten zijn voor rekening van Huurder.

5. De prijzen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens.

ARTIKEL 5 - BETALING

1. Huurder dient de huurtermijn steeds ineens en vóór of uiterlijk de eerste dag van elke maand, en zonder enige korting, verrekening of opschorting, aan Algeco te voldoen.

2. Vergoedingen voor transport en Oplevering alsmede andere kosten dienen te worden voldaan bij aanvang van de huurtermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Vergoedingen voor ontmanteling en retournering van de Producten dienen te worden betaald bij beëindiging van de huur.

4. De betaling van de huurtermijnen van Algeco dient te geschieden in de overeengekomen valuta en binnen de betalingstermijn, voor zover de betalingstermijn niet is aangegeven binnen 30 dagen na factuurdatum. Met uitzondering van aanbetalingen, deze dienen betaald te zijn alvorens de werkzaamheden kunnen worden begonnen . Huurder is niet bevoegd op de huurtermijnen enig bedrag in mindering te brengen. Huurder is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

5. Indien Huurder niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Algeco heeft voldaan, is Huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Huurder in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Huurder vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Algeco op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

6. Alle kosten van invordering van het door Huurder verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Huurder. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten van door Algeco in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

7. Algeco is gerechtigd naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Huurder te verlangen en Huurder is verplicht deze te verstrekken, indien Algeco goede grond heeft te vrezen dat de Huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen.

8. Facturen worden geacht door Huurder te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Algeco hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

ARTIKEL 6 - AFNAME

1. Huurder is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen.

2. Indien om welke reden dan ook de Huurder niet in staat is de Producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Algeco, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Huurder de Producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij huurder bezorgd zijn.

3. De Huurder is verplicht aan Algeco de opslagkosten volgens het bij Algeco gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de Producten voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

ARTIKEL 7 - LEVERTIJDEN EN TERMIJNEN

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vangt de huurtermijn aan op de dag van aflevering dan wel, ingeval van niet gereed Product, op de dag van Oplevering.

2. De huurtermijn eindigt op de datum als aangegeven in de Overeenkomst (de "einddatum") onverminderd het recht van Algeco de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van artikel 14 of artikel 17. Indien de Producten niet zijn geretourneerd aan Algeco op de dag van beëindiging, wordt een nieuwe huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke huurovereenkomst, tenzij Algeco Huurder anderszins bericht binnen 2 weken na beëindiging van de oorspronkelijke huurperiode.

3. Opgegeven of overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige nakoming dient Algeco schriftelijk door Huurder in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.

4. Levertijden zullen worden opgeschort indien Huurder niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen ten opzichte van Algeco dan wel indien Huurder niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting om de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen (zoals goedgekeurde tekeningen) dan wel indien Huurder niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met de vervaardiging en/of Oplevering van de Producten (zoals het verkrijgen van een bouwvergunning).

5. Algeco is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet nakomen van levertijden of andere termijnen.

ARTIKEL 8 - NATREKKING/OPSTALRECHT

1. Gedurende de huurperiode is het Huurder verboden de Producten aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, waaronder de bodem.

2. Gedurende de huurperiode zal Huurder op eerste verzoek van Algeco een opstalrecht ten behoeve van Algeco vestigen op de door haar geleverde Producten, zonder dat Algeco daarvoor retributie zal dienen te betalen. Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van Huurder.

ARTIKEL 9 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

1. Het is Huurder niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 10 - VERGUNNINGEN/GOEDKEURINGEN

1. Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen dat hij tijdig over de voor de Oplevering en het gebruik van de Producten op basis van de wet of anderszins benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt (zoals bouwvergunningen.

2. Opdrachtgever dient Algeco binnen 48 uur in kennis te stellen indien Opdrachtgever problemen ondervindt bij de aanvraag van een vergunning die tijdige levering in de weg kan staan. Kosten die verband houden met een eventuele uitgestelde levering zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 11 - VERZEKERING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Huurder, gedurende de huurperiode gehouden op zijn kosten zorg te dragen voor deugdelijke verzekering van de Producten van Algeco tegen alle gevallen van schade, verlies, diefstal of vernietiging op de voor de betreffende Producten gebruikelijke wijze. Zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zal Huurder zijn rechten op basis van de verzekering aan Algeco overdragen op eerste verzoek van Algeco.

2. Huurder dient bij aanvaarding van de Offerte dan wel een anderszins door Algeco gedane aanbod een afschrift van zijn verzekeringspolis toe te zenden aan Algeco. Indien Huurder verzuimt een afschrift van zijn verzekeringspolis toe te zenden dan treedt Huurder automatisch toe tot de verzekeringsovereenkomst die Algeco heeft gesloten en dient Huurder de premie aan Algeco te voldoen voor de polis met het laagste eigen risico.

ARTIKEL 12 - INFORMATIEPLICHT

1. Gedurende de huurperiode dient Huurder Algeco binnen 48 uur telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen ingeval van schade aan of veroorzaakt door de Producten en zal zij Algeco zo spoedig mogelijk contactgegevens van getuigen verzamelen en deze aan Algeco ter beschikking stellen.

2. Huurder zal binnen 48 uur de politie inschakelen en deze verzoeken een proces-verbaal op te stellen. Huurder zal het proces-verbaal zo spoedig mogelijk toezenden aan Algeco.

ARTIKEL 13 - INSTALLATIE EN ONDERHOUD

1. De installatie- en onderhoudsvoorschriften zoals gecommuniceerd met de Huurder dienen te worden nageleefd.

2. Algeco of een door haar aangewezen derde partij zal zorgdragen op rekening van Huurder voor het installeren c.q. construeren en indien van toepassing het ontmantelen van de Producten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Huurder zal zorgdragen voor aansluiting op nutsvoorzieningen.

3. Huurder is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waarop de Producten goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient er voor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de Producten (al dan niet in combinatie met andere Producten) te dragen en de Producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel. Het terrein dient vrij te zijn van obstakels. Huurder dient er voor zorg te dragen dat een Gebruikslocatie, voor de leveringsdatum, op zijn kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze Gebruikslocatie. Huurder zal ervoor zorgdragen dat de ondergrond van de Gebruikslocatie voldoende vlak is.

4. Huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Algeco geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen. Huurder zal bij beëindiging van de huur voor zijn rekening zorgdragen voor het weghalen van aangebrachte materialen en herstel in de oorspronkelijke toestand, tenzij partijen schriftelijk anderszins zijn overeengekomen. Indien partijen anderszins zijn overeengekomen heeft Huurder geen aanspraak op enige vergoeding.

5. Onderhoud, het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door Algeco, tenzij aan Huurder schriftelijke toestemming is verleend zelf of door derden die werkzaamheden te verrichten.

6. Algeco heeft het recht de Producten van tijd tot tijd te controleren. In geval Algeco van mening is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is Algeco gerechtigd de Producten weer in te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Huurder.

7. Indien aan het einde van de huurtermijn (bij terugkeer in de depots van Algeco dan wel door hem ingeschakelde derden) naar het oordeel van Algeco de Producten en meegehuurde inventaris niet meer in goede staat en onderhoudstoestand verkeren, normale gebruiks- slijtage uitgezonderd, zal Algeco Huurder hierover informeren en de Producten in de oorspronkelijke staat van onderhoud (laten) brengen op kosten van Huurder. De kosten voor de eindschoonmaak na retournering van de producten zullen worden doorberekend aan de huurder.

8. Huurder zal de Producten niet (onder)verhuren dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij. Ingeval Huurder in strijd hiermee handelt, zal hij alsdan een direct opeisbare boete verbeuren van € 12.500,-- zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn, onverminderd Algeco's recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

9. Huurder zal de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Algeco niet (doen) vervoeren of verplaatsen.

ARTIKEL 14 - KLACHTEN

1. Indien in de Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Huurder de Producten direct na Oplevering volledig te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, dienen zo spoedig mogelijk aan Algeco te worden gemeld. Tevens is Huurder gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan Algeco te retourneren, op eerste verzoek van Algeco.

2. Indien een reclame door Algeco gegrond wordt bevonden, is Algeco uitsluitend verplicht naar zijn keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten te vervangen, zonder dat Huurder daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.

3. Het reclameren ontslaat Huurder niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Algeco.

4. Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Algeco, onder door Algeco te bepalen voorwaarden.

ARTIKEL 15 - WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/ SCHADEVERGOEDING/ OPSCHORTING

1. Indien:

a. Huurder zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Huurder of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Huurder wezenlijk wijzigt naar de mening van Algeco; of

c. Huurder enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen ten opzichte van Algeco niet of niet geheel nakomt; of

d. Huurder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Huurder;

wordt Huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zullen de (resterende) huurtermijnen van Huurder ten opzichte van Algeco onmiddellijk opeisbaar zijn. Algeco is dan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. Algeco is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten opzichte van Huurder in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

3. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 15.1 is Algeco gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Huurder en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Huurder. In een dergelijk geval zijn Algeco en zijn gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Huurder te betreden teneinde de Producten in te nemen. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Algeco in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Algeco zijn geleverd die zich in de Producten bevinden tijdig te verwijderen. Algeco is niet aansprakelijk voor de zaken die zich op het moment van in bezit neming bevinden in de Producten die zijn geleverd door Algeco.

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

1. Vanaf het moment van aflevering, dan wel Oplevering tot het moment van terugkeer van de Producten in de depots van Algeco (dan wel door Algeco aangewezen derde partijen) is Huurder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehuurde Producten, en zijn alle risico's van de Producten voor rekening van Huurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) de Producten, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Huurder of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de Producten, behoudens ingeval Algeco aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht.

2. Behoudens in geval van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen is de aansprakelijkheid van Algeco uitdrukkelijk beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden. Algeco is in verband met de verhuur van Producten niet aansprakelijk voor (overige) schade, inclusief gevolgschade of schade als gevolg van aanspraken van derden ten opzichte van Huurder.

3. Met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van artikel 16.1 is Algeco voor schade van welke aard ook die is ontstaan (direct of indirect) door de Producten of door het gebruik daarvan of door de ongeschiktheid voor het doel waarvoor Huurder de Producten heeft gebruikt niet aansprakelijk.

4. Voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Algeco of andere personen van wiens diensten Algeco gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van de Producten is Algeco niet aansprakelijk.

5. Huurder vrijwaart Algeco en door hem ingeschakelde derde partijen in geval van aanspraken van derden in verband met het bestaan en/of het gebruik van de Producten ter zake van schade waarvoor Algeco op grond van de Overeenkomst niet aansprakelijk

6. Huurder zal personeelsleden van Algeco en andere door Algeco voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen nimmer persoonlijk aansprakelijk stellen.

7. Algeco is niet aansprakelijk voor, noch geeft enige garantie voor de gesteldheid of geschiktheid van de faciliteiten die beschikbaar zijn op de Gebruikslocatie.

8. De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de huur. De vrijwaringverplichting geldt ongeacht of de schade terzake is ontstaan voor of na retournering van de Producten door Huurder aan Algeco of derde partijen.

9. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Algeco.

ARTIKEL 17 - OVERMACHT

1. Indien Algeco door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Algeco gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Algeco op betaling door Huurder voor reeds door Algeco verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Algeco zal Huurder zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Algeco alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

2. Onder overmacht wordt begrepen alle omstandigheden waardoor Algeco tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Algeco of in dat Algeco 's magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Algeco kan worden gevergd dat hij zijn verplichtingen jegens Huurder (verder) nakomt.

ARTIKEL 18 - HOOFDELIJKHEID

1. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met verschillende personen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 19 - RETOURNERING PRODUCTEN

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Algeco mogen Producten niet door Huurder worden geretourneerd voor het einde van de overeengekomen looptijd van de huur, op straffe van een boete van € 12.500,--, onverminderd Algeco's recht op volledige (schade)vergoeding op basis van artikel 19.2 en op basis van de wet. Kosten van retourzending komen voor rekening van Huurder.

2. Indien - na schriftelijke toestemming van Algeco - verhuurde Producten voor het einde van de looptijd van de huur worden geretourneerd aan Algeco, is Huurder gehouden Algeco te betalen de op basis van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen, uitgaande van de overeengekomen huurperiode, alsmede additionele (opslag)kosten als gevolg van het vroegtijdig retourneren van de verhuurde Producten.

ARTIKEL 20 - WIJZIGINGEN

1. Algeco is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Huurder wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Algeco binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Algeco dat wijziging zal plaatsvinden dan wel heeft plaatsgevonden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. niet

ARTIKEL 21 - TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Algeco is gevestigd, onverminderd het recht van Algeco een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Huurder is gevestigd.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Gedeponeerd op 21 juni 2012 bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda onder nummer 16.063.640

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algeco: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Algeco B.V.;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die één of meer Producten van Algeco koopt;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Algeco en Opdrachtgever;

Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar de Producten door Opdrachtgever zullen worden gebruikt;

Producten: de door Algeco aan Opdrachtgever te leveren of geleverde zaken;

Oplevering: het moment waarop Algeco de Producten heeft geïnstalleerd en/of (af)geleverd.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2. De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte Algeco heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken dat de Opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij zo nodig afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden. Indien geen offerte is uitgebracht en Opdrachtgever een order verricht bij Algeco komt de overeenkomst tot stand nadat de Opdrachtgever het aanbod van Algeco met de toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt in afwijking van het vorige lid de Overeenkomst tot stand indien Algeco aan Opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.

4. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch door Algeco zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

5. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

6. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Aan het nietige of vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

ARTIKEL 3 - OFFERTES

1. Alle offertes van Algeco zijn steeds vrijblijvend. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft Algeco het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van Algeco een geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking, transport, oplevering, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst.

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs vooraf schriftelijk of elektronisch tussen partijen te worden overeengekomen.

3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutaverschillen, brandstofprijzen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Algeco gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4. Heffingen, lasten en belastingen in verband met (het gebruik van) de Producten zijn voor rekening van Huurder.

5. Indien de uitvoering van de opdracht aan Algeco op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is Algeco gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

ARTIKEL 5 - BETALING

1. De betaling van de facturen van Algeco dient te geschieden in de overeengekomen valuta en binnen de betalingstermijn als aangegeven op de betreffende facturen, voor zover de betalingstermijn niet is aangegeven binnen 30 dagen na factuurdatum. Met uitzondering van aanbetalingen, deze dienen betaald te zijn alvorens de werkzaamheden kunnen worden begonnen. Opdrachtgever is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag in mindering te brengen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Algeco heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Algeco op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

3. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten van door Algeco in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

4. Algeco is gerechtigd naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen en Opdrachtgever is verplicht deze te verstrekken, indien Algeco goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

5. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Algeco hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

ARTIKEL 6 - AFNAME

1. Opdrachtgever is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen.

2. Indien om welke reden dan ook de Opdrachtgever niet in staat is de Producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Algeco, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Opdrachtgever de Producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Opdrachtgever bezorgd zijn.

3. De Opdrachtgever is verplicht aan Algeco de opslagkosten volgens het bij Algeco gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de Producten voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

ARTIKEL 7 - LEVERTIJDEN EN TERMIJNEN

1. Algeco zal de Producten leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat respectievelijk bepaald is in de overeenkomst. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de werkdag volgend op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. De overeengekomen termijnen voor levering en oplevering worden slechts bij benadering opgegeven en zijn vrijblijvend. Algeco zal zich met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid inspannen aan de overeengekomen termijn van levering te voldoen.

2. Opgegeven of overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige nakoming dient Algeco schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.

3. Levertijden zullen worden opgeschort indien Huurder niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen ten opzichte van Algeco dan wel indien Huurder niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting om de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen (zoals goedgekeurde tekeningen) dan wel indien Huurder niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met de vervaardiging en/of Oplevering van de Producten (zoals het verkrijgen van een bouwvergunning).

4. Algeco is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet nakomen van levertijden of andere termijnen.

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle Producten blijven eigendom van Algeco tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever van al hetgeen Opdrachtgever aan Algeco is verschuldigd terzake geleverde of te leveren Producten, verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Producten te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht dan wel aan enige derde anderszins in gebruik te geven dan wel deze te verplaatsen of te vervoeren zolang Algeco een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de Producten.

3. Zolang de Producten onder het eigendomsvoorbehoud van Algeco vallen, is Opdrachtgever gehouden de Producten in hun oorspronkelijke vorm te laten en is hij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door zaaksvorming, natrekking of vermenging.

4. Opdrachtgever is gehouden derden die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Algeco een eigendomsvoorbehoud heeft schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Algeco. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval Algeco onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 9 - NATREKKING/OPSTALRECHT

1. Zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Algeco vallen, is het Opdrachtgever verboden de Producten aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, waaronder de bodem.

2. Zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Algeco vallen zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Algeco een opstalrecht ten behoeve van Algeco vestigen op de door haar geleverde Producten, zonder dat Algeco daarvoor retributie zal dienen te betalen. Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever.

ARTIKEL 10 - GARANTIE

1. Algeco staat voor een periode van twee jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de geleverde producten en/of overeengekomen prestatie, tenzij de Opdrachtgever de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing, indien schade ontstaat door natuurlijke slijtage, ondeskundig gebruik of schade ontstaan tijdens onderhoud of vandalisme.

2. Afwijkend van lid 1 staat Algeco in voor een garantieperiode van zes maanden of de fabrieksgaranties voor de elektrische en sanitaire voorzieningen, hang- en sluitwerk, ramen, deuren en kozijnen en andere speciale zaken die tot het gebouw behoren.

3. Bij de verkoop van tweedehands units of gerenoveerde units gelden de garantietermijnen zoals genoemd onder lid 1 en 2 niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Tweedehands units worden verkocht in de staat zoals ze zijn en Algeco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken die na de verkoop aan het licht komen.

4. De aansprakelijkheid van Algeco is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Algeco.

5. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Algeco heeft voldaan.

6. Indien in de Overeenkomst een afwijkende garantieregeling is overeengekomen prevaleert deze boven de in dit artikel genoemde garantiebepalingen.

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 12 - VERGUNNINGEN/GOEDKEURINGEN

1. Opdrachtgever dient op zijn kosten ervoor zorg te dragen dat hij tijdig over de voor de Oplevering, en het gebruik van de Producten op basis van de wet of anderszins benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt (zoals bouwvergunningen).

2. Opdrachtgever dient Algeco binnen 48 uur in kennis te stellen indien Opdrachtgever problemen ondervindt bij de aanvraag van een vergunning die tijdige levering in de weg kan staan. Kosten die verband houden met een eventuele uitgestelde levering zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13 - VERZEKERING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever, vanaf het moment van oplevering, verplicht op zijn kosten zorg te dragen voor deugdelijke verzekering van de Producten van Algeco tegen alle gevallen van schade, verlies, diefstal of vernietiging op de voor de betreffende producten gebruikelijke wijze.

ARTIKEL 14 - INFORMATIEPLICHT

1. Zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Algeco vallen, dient Opdrachtgever binnen 48 uur telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen ingeval van schade aan of veroorzaakt door de Producten en zal zij Algeco zo spoedig mogelijk contactgegevens van getuigen verzamelen en deze aan Algeco ter beschikking stellen.

2. Opdrachtgever zal binnen 48 uur de politie inschakelen en deze verzoeken een proces-verbaal op te stellen. Opdrachtgever zal het proces-verbaal zo spoedig mogelijk toezenden aan Algeco.

ARTIKEL 15 - INSTALLATIE EN ONDERHOUD

1. Installatievoorschriften zoals gecommuniceerd met de Opdrachtgever dienen door de Opdrachtgever nageleefd te worden.

2. Vanaf de oplevering en zolang er een eigendomsvoorbehoud van Algeco op de Producten rust dienen de onderhoudsvoorschriften zoals gecommuniceerd met de Opdrachtgever te worden nageleefd.

3. Algeco of een door haar aangewezen derde partij zal zorgdragen op rekening van Opdrachtgever voor het installeren c.q. construeren en indien van toepassing het ontmantelen van de Producten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal zorgdragen voor aansluiting op nutsvoorzieningen.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waarop de Producten goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient er voor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de Producten (al dan niet in combinatie met andere Producten) te dragen en de Producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel. Het terrein dient vrij te zijn van obstakels. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat een Gebruikslocatie, voor de leveringsdatum, op zijn kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze Gebruikslocatie. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de ondergrond van de Gebruikslocatie voldoende vlak is.

5. Opdrachtgever zal, zolang er een eigendomsvoorbehoud van Algeco op de Producten rust, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Algeco geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen.

ARTIKEL 16 - KLACHTEN

1. Indien in de Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Opdrachtgever de Producten direct na Oplevering volledig te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, dienen zo spoedig mogelijk aan Algeco te worden gemeld. Tevens is Opdrachtgever gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan Algeco te retourneren, op eerste verzoek van Algeco.

2. Indien een reclame door Algeco gegrond wordt bevonden, is Algeco uitsluitend verplicht naar zijn keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten te vervangen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.

3. Het reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Algeco.

4. Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Algeco, onder door Algeco te bepalen voorwaarden.

ARTIKEL 17 - WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/ SCHADEVERGOEDING/ OPSCHORTING

1. Indien:

a) Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of

b) een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van Algeco; of

c) Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen ten opzichte van Algeco niet of niet geheel nakomt; of

d) Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

e) beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever;

wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever ten opzichte van Algeco onmiddellijk opeisbaar zijn. Algeco is dan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. Algeco is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten opzichte van Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

2. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 15.1 is Algeco gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In een dergelijk geval zijn Algeco en zijn gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Algeco in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Algeco zijn geleverd die zich in de Producten bevinden tijdig te verwijderen. Algeco is niet aansprakelijk voor de zaken die zich op het moment van in bezit neming bevinden in de producten die zijn geleverd door Algeco.

ARTIKEL 18 - AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

1. Behoudens in geval van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen is de aansprakelijkheid van Algeco uitdrukkelijk beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden. Algeco is in verband met de verkoop van Producten niet aansprakelijk voor (overige) schade, inclusief gevolgschade of schade als gevolg van aanspraken van derden ten opzichte van Huurder.

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 16.1 is Algeco voor schade van welke aard ook die is ontstaan (direct of indirect) door de Producten of door het gebruik daarvan of door de ongeschiktheid voor het doel waarvoor Opdrachtgever de Producten heeft gebruikt niet aansprakelijk.

3. Voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Algeco of andere personen van wiens diensten Algeco gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van de Producten is Algeco niet aansprakelijk.

4. Ingeval Algeco niet als producent conform artikel 6:187 e.v. BW kan worden aangemerkt, is Opdrachtgever gebonden zich, in geval van een claim wegens letselschade of schade aan in de privé sfeer te gebruiken goederen, niet tot Algeco maar uitsluitend direct tot de producent van het desbetreffende product te wenden.

5. Opdrachtgever vrijwaart Algeco en door hem ingeschakelde derde partijen in geval van aanspraken van derden in verband met het bestaan en/of het gebruik van de Producten ter zake van schade waarvoor Algeco op grond van de Overeenkomst niet aansprakelijk is.

6. Opdrachtgever zal personeelsleden van Algeco en andere door Algeco voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen nimmer persoonlijk aansprakelijk stellen.

7. Algeco is niet aansprakelijk voor, noch geeft enige garantie voor de gesteldheid of geschiktheid van de faciliteiten die beschikbaar zijn op de Gebruikslocatie.

8. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Algeco.

ARTIKEL 19 - OVERMACHT

1. Indien Algeco door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Algeco gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Algeco op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Algeco verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Algeco zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Algeco alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

2. Onder overmacht wordt begrepen alle omstandigheden waardoor Algeco tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Algeco of in dat Algeco 's magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Algeco kan worden gevergd dat hij zijn verplichtingen jegens Huurder (verder) nakomt.

ARTIKEL 20 - HOOFDELIJKHEID

1. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met verschillende personen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 21 - WIJZIGINGEN

1. Algeco is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Huurder wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Algeco niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Algeco dat wijziging zal plaatsvinden dan wel heeft plaatsgevonden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

ARTIKEL 22 - TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Algeco is gevestigd, onverminderd het recht van Algeco een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Huurder is gevestigd.

360° Services

De Algeco 360° Services zijn speciaal ontwikkeld om onze klanten te voorzien van een volledige kant en klare oplossing.

Hierdoor zullen onze klanten niet langer geconfronteerd worden met het organiseren en beheren van meerdere leveranciers en het wachten op de verschillende partijen; dus geen gedoe, tijdverlies en extra kosten meer.

1 aanspreekpartner en alles kant en klaar bij oplevering!